Okuma Tartışma Grubu | İnsan -Vahiy İlişkisi

Doç. Dr. Hülya Terzioğlu ile…

Çarşamba (15 Günde 1) 17.00-18.00

 

Vahiy; ilahî mesajın bazen emir, bazen hüküm, bazen de bilgi içerikli olarak peygambere gizlice bildirilmesi anlamına gelir. İlahî öğretinin hem yoluna, hem muhtevasına vahiy denmektedir. Modern dönemin bilgi felsefesi olan pozitivizm yalnızca aklı ve duyuları bilgi vasıtası sayarak vahyin ne dediğini hesaba katmadan kendi paradigmasını oluşturmuştur. Ancak gelinen noktada görülmüştür ki teknolojiyle desteklenen bilgi ve ulaşım imkânları insana ne vaat ederse etsin hayatın anlamına dair sorgulamalar, iyi ve kötü bilincinin kaynağı,ahlâkın temellendirilmesi, nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi devasa sorular insan zihnini meşgul etmeye devam etmektedir. Öte yandan vahye inanan kitleler de dünden bugüne azımsanmayacak sayıda varlık göstermektedir. Burada mühim olan yaşadığımız çağın kendi düşünce dünyasını hesaba katarak vahiyle insanı bir araya getirmenin doğru yollarını aramak olmalıdır. Bu seminerde insan-vahiy ilişkisi farklı temeller üzerinden incelenmeye çalışılacaktır.

Doç. Dr. Hülya Terzioğlu

1991 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996’da mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilim Dalı’nda başladığı “Kâdı İyâz’a Göre Peygamber’in Dindeki Konumu” isimli yüksek lisansını 1998’de tamamladı. Aynı enstitüde “İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi” konulu doktora çalışmasını ise 2004 yılında bitirdi. İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar idarecilik ve öğretmenlik de yapan Hülya Terzioğlu’nun “İslâm’da Dünya-Âhiret Dengesi”, Filozoflar, Kelâmcılar ve Sûfîlere Göre Allah’ın Varlığı İsbât-ı Vâcib Ahmed Nûri (Süleyman Akkuş ile birlikte), “Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Plânı” ve “Mâtürîdî’de Kadın Algısı-Te’vîlâtü’l-Kur’ân Bağlamında Bir İnceleme-“ adlı yayınlanmış dört kitabı, hakemli dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu tebliğleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Hülya Terzioğlu 2013 yılından beri Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve üniversitenin Kadın ve Aile Araştırmaları Müdürü olarak akademik hayatını sürdürmektedir.

 

Okuma Grubumuz;

*Programımız genele açık olup kayıt gerekmektedir.

*Seminerler Teams Uygulaması üzerinden uzaktan eğitim (online) olarak gerçekleştirilmektedir.