Öğle Arası Semineri | Tematik İslam Tarihi

Doç. Dr. Mehdin Çiftçi ile…

Pazartesi (15 Günde 1 Dönüşümlü) | 12.30-13.30 Arası

İslam Tarihi ve Medeniyeti alanındaki önemli konuların işleneceği bu seminer dizisinde; Hz. Peygamber, Hulefa-i Râşidîn, Emevîler, Abbasîler, Endülüs, Türk İslam Devletleri gibi İslam tarihinin hemen hemen tüm alanlarındaki dinî, siyasî, iktisadi ve sosyo-kültürel konular farklı boyutlarıyla incelenecektir. Bu dizide İslam tarihçiliği, Peygamber tasavvuru, Peygamberlik öncesi Hz. Muhammed (s.a.v), aile hayatı açısından Hz. Peygamber, Hz. Peygamber ve savaş olgusu, Ehl-i Beyt kavramı, Hz. Peygamber’in irşad ve tebliğ stratejileri, İslam tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri, İslam tarihinde meydana gelen iç karışıklıklar , fetih olgusu ve İslam fetihleri, İlk dönem İslam tarihinde yargı, İslam yönetim sisteminde değişim (Emeviler), İslam kültür ve medeniyeti’nin kökleşmesi (Abbasiler), İslam tarihinde ortaya çıkan ilk fırkalar (Hariciler ve Şiiler), İslamiyet’in yayılışında Türklerin rolü ve Batıda doğan İslam medeniyeti (Endülüs) konuları ele alınacaktır.

 

Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı

2003’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisansını 2006 yılında, doktorasını da 2012 yılında tamamladı. 2003-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 2013-2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı. Halen aynı fakültede İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Süleymaniye DârülhadisiOsmanlı’nın Bilgeleri-1: Taşköprizâde Ahmed Efendi ve Osmanlı Medreseleri adlı kitapları ile kitap bölümleri, ansiklopedi maddeleri, sempozyumlarda sunduğu tebliğler ve akademik dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.