Öğle Arası Semineri | Tematik İslam Tarihi

Doç. Dr. Mustafa Necati Barış ile…

Pazartesi (15 Günde 1 Dönüşümlü) | 12.30-13.30 Arası

 

İslam Tarihi ve Medeniyeti alanındaki önemli konuların işleneceği bu seminer dizisinde; Hz. Peygamber, Hulefa-i Râşidîn, Emevîler, Abbasîler, Endülüs, Türk İslam Devletleri gibi İslam tarihinin hemen hemen tüm alanlarındaki dinî, siyasî, iktisadi ve sosyo-kültürel konular farklı boyutlarıyla incelenecektir. Bu dizide İslam tarihçiliği, Peygamber tasavvuru, Peygamberlik öncesi Hz. Muhammed (s.a.v), aile hayatı açısından Hz. Peygamber, Hz. Peygamber ve savaş olgusu, Ehl-i Beyt kavramı, Hz. Peygamber’in irşad ve tebliğ stratejileri, İslam tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri, İslam tarihinde meydana gelen iç karışıklıklar , fetih olgusu ve İslam fetihleri, İlk dönem İslam tarihinde yargı, İslam yönetim sisteminde değişim (Emeviler), İslam kültür ve medeniyeti’nin kökleşmesi (Abbasiler), İslam tarihinde ortaya çıkan ilk fırkalar (Hariciler ve Şiiler), İslamiyet’in yayılışında Türklerin rolü ve Batıda doğan İslam medeniyeti (Endülüs) konuları ele alınacaktır.

 

Doç. Dr. Mustafa Necati Barış

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı

2003 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını 2006 yılında “Hz. Ömer Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri” başlıklı teziyle, doktorasını ise 2013 yılında “Câhiliyeden Hz. Ömer Döneminin Sonuna Kadar Yargı” başlıklı teziyle tamamladı.  2001-2016 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında bulundu. Çeşitli kadrolarda Ankara’da ve Almanya’nın Aachen şehrinde (2010-2015) çalıştı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. Çok sayıda yayımlanmış makale ve kitap bölümlerinin yanı sıra Câhiliye’den Hz. Ömer’e Yargı, Hz. Ali ve Hz. Osman Dönemlerinde Yargı isimli kitapları bulunmaktadır.

 

 

*Seminerler Teams Uygulaması üzerinden uzaktan eğitim (online) olarak gerçekleştirilecektir.

*Programımız genele açık olup kayıt gerekmektedir.