Okuma Tartışma Grubu |  Arapça Metin Okumaları

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Yılmaz ile…

Geçmişten günümüze İslam akidesi üzerine birçok eser telif edilmiştir. Bu eserlerin, en önemlilerinden birisi de Ebu Hanife’nin akidesini beyan eden ve bu alanda yazılan ilk eserlerden olan İmam Ebu Cafer et-Tahavi’nin “el-Akidetü’t- Tahaviyye” adlı eseridir. Söz konusu eserin şerhlerinden birisi de Ekmeluddin Muhammed el-Baberti’nin şerhidir. Maturidi mezhebine göre Ehl-i Sünnet akidesini açıklamadaki önemine binaen, seminerlerde bu eserden metin okumaları yapılacaktır.

Zekeriya YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı

1953’te Gümüşhane’de doğdu. Hafızlığını tamamladıktan sonra 1975 yılında Şam’da bulunan Ma’hedü’l- Fethi’l İslam’dan mezun oldu. Aynı yıl Mısır’da el- Ezher Üniversitesi Külliyetü’ş- Şeria (İslam Hukuk Fakültesi) bölümüne başladı ve 1979 yılında mezun oldu. 1980 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an-ı Kerime göre Hile Kavramı” adlı teziyle yüksek lisansını, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an-ı Kerim’e göre İnanç Hürriyeti” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde Arapça Klasik Dini Metinler ve Arapça Çağdaş Dini Metinler adlı eserlerde bölüm yazarlığı da yapan Yılmaz, halen Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Arapça Metin Okuma Grubumuz;

[ Her Cuma | 18.00 ]

*Katılım için iyi derecede Arapça bilmek gerekmekte

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir