TDV KAGEM, akşam okuma tartışma grupları içinde bu yıl ilk defa yerini alan “İslam Metafiziği” çalışma grubu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Deniz yönetiminde KAGEM İstanbul Salonunda başladı.
İslam felsefesinin kavramsal çerçevesinin çok geniş olmakla beraber; etkilendiği felsefî birikim, kendisinin özel yapısı ve etkiledikleri felsefî akımlar üzerinden bir bütün olarak incelenmesinin doğru olacağını ifade ederek sözlerine başlayan Gürbüz, “İslam felsefesinin, felsefî birikim kaynağı Grek felsefesidir. Özelde; Ploton (Eflâtun), Aristoteles ve Plotinus’tur. Bunun yanında, eski İran, Mısır, Mezopotamya ve Hint düşüncesinin de İslam düşüncesi üzerinde etki yaptığını ifade eden tarihçiler de bulunmakta. Tabi ki Müslüman filozofların İslam’dan ve İslam etkisinden bağımsız bir şekilde felsefe yaptıklarını düşünmek doğru değildir. Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi Müslüman filozoflar, İslam hukukunun egemen olduğu bir dünyada ve coğrafyada yaşamışlar ve bu dünyanın manevi havasını solumuşlardır. İslam felsefi düşüncesinde kullanılan kavramsal vasıtası ile İslami ilimler büyük oranda anlam derinliği ve genişliği kazanmıştır. Bu zaviyeden baktığımızda kelam, tasavvuf, fıkh vb. gibi ilimlerin felsefi kavramsalı ve metodu çokça kullandıklarını görmekteyiz. Bu durum Müslüman dünyasının düşünce hayatında entelektüel hayatı da zenginleştirmiştir” diye konuştu.
Aklî ve dinî argümanlar çerçevesinde İslam düşüncesi ve inanç esaslarının yorumlanması noktasından yola çıkılarak başlayan “İslam Metafiziği” başlıklı seminerlerde; İslam düşüncesine kaynaklık eden temel ilkeler ve kavramlar, Kur’an’a ve Müslüman düşünürlerin eserlerine müracaatla yeniden yorumlanıp, konumlandırılmaya çalışılacaktır. Eleştiri, tahkim ve yeni söylemlere özellikle yer verilecektir. İslam düşüncesi ve metafiziğinin belirginlik kazanmasında baskın olan dış etken ve söylemlerin de seyrine atıf yapılıp, bu bağlamda -gerekli oldukça- eleştiri ve tahkike tabi tutulması planlanıyor.
Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine yönelik olarak planlanmış program sadece kayıtlı katılımcılar eşliğinde on beş günde bir salı günleri 18.00-19.30 saatleri arası KAGEM’de katılımcıları ile bir araya gelecek.